“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0008

Предмет на поръчката:

Периодични доставки на инертни материали /каменна фракция 0-4; 4-12; 20-40; 0-40 със съответните отклонения/ с транспорт на възложителя

Решение - публикувано на 14.06.2018г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

Покана до "Тертер" ЕООД  - публикувана на 14.06.2018г.

С текста на поканата може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 14.06.2018г. С текста на документацията  може да се запознаете тук.

Протокол от проведено договаряне, доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП, решение за избор на изпълнител  - публикувани на 26.06.2018г. С текста на документите  може да се запознаете тук.

Договор - публикуван на 26.07.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 26.07.2018 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница