“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0001 Предметът на поръчката включва инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД-Разград срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или абсолютна сума,  обособена в 5  позиции, съобразно начина и организацията на събиране на сумите.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.232 от ЗОП  - публикувано на 10.01.2020 г. С текста на становището може да се запознаете  тук. 

Решение  - публикувано на 10.01.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 10.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Документация  -публикувана на 10.01.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян и общ. Завет
08475 2002 – общ.Лозница
0882 944 130 - общ. Кубрат