“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

212014/24.07.2014-Публична покана с предмет "Доставка на вакуумни прекъсвачи и комутационна апаратура"

дата на публикуване 24.07.2014 г.
Вид на поръчката Публична покана
Наименование на поръчката Доставка на вакуумни прекъсвачи и комутационна апаратура
Уникален номер на публичната покана в РОП ID 9032197
Предмет на поръчката Периодични доставки за срок до 31.12.2014 г. на два броя вакуумни прекъсвачи и три броя комутационна апаратура за пускане на ел. двигатели 200-250 kW
Срок за подаване на оферти 08.08.2014 г. до 16:30 часа
Отваряне на офертите 11.08.2014 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А
Подробна информация Изтегли
разяснения по документацията-30.07.2014 Изтегли
Протоколи от работата на комисия по разглеждане, оценка и класиране на офертите  - 27.08.2014 г.  Изтегли
 Договор за доставка на вакуумни прекъсвачи и комутационна апаратура-29.09.2014 г  Изтегли
   
Публикувано- 05.03.2015г.

      Плащания по договора м. 02. 2015г

Изтегли

Публикувано- 16.04.2015г.

      Плащания по договора м. 03. 2015г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница