“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

222014/30.07.2014- Доставка на диагностична апаратура за мониторинг (диагностика) на водопроводни мрежи и трасиране и локализиране на подземни метални проводи и елементи

Уникален номер на публичната покана в РОП

 9032327

Предмет на поръчката

Периодични доставки за срок до 31.12.2014 г. на диагностична апаратура за мониторинг (диагностика) на водопроводни мрежи и трасиране и локализиране на подземни метални проводи и елементи, при следните обособени позиции:Позиция №1 – Дигитален корелатор за локализиране на течове в тръбопроводи; Позиция №2 - Детектор за локализиране на скрити в земята феромагнитни метални изделия; Позиция №3 - Преносим ултразвуков разходомер.

Срок за подаване на предложения

11.08.2014 г.

Отваряне на офертите

12.08.2014 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Демонстрация на УЗР

12.08.2014 г. на обекти "Зонова шахта Кооперативен пазар" и "Западна промишлена зона, ул. "Черна""

Документация 

Изтегли

Протоколи от работата на комисия по разглеждане, оценка и класиране на офертите- 04.09.2014 г

 Изтегли

Договор-29.09.2014

 Изтегли

Плащания по договора. Публикувано- 12.01.2015г.

 Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница