“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

032015/22.01.2015 г .-Публична покана с предмет "Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на дружеството-оттеглена на 28.01.2015 г."

Уникален номер на        публичната покана в ПОП

 9038238

Предмет на поръчката

Периодични доставки на специално работно облекло и лични предпазни средства за срок до 31.12.2016 г. , при следните обособени позиции:

Позиция №1-Доставка на специално работно облекло 

Позиция №2-Доставка на лични предпазни средства

Срок за подаване на предложения

13.02.2015 г.

Отваряне на офертите

16.02.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документи и информация

Изтегли

 Заповед за оттегляне на поканата-публикувано на 28.01.2015 г.

 Изтегли

 

  
   

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака