“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

172015/03.07.2015 г.-„Ремонт и последваща метрологична проверка на фланшови водомери"

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 №9043456

Предмет на поръчката

Ремонт и последваща метрологична проверка на фланшови водомери  с клас на точност R=80, собственост на  дружеството,  както следва:

1.  водомери с фланшово присъединяване  със следните характеристики:

1.1. според DN - DN 50 ; DN 65 ; DN 80; DN 100 ; DN 125; DN 150; DN 200

1.2. според производителя (търговска марка) – EWT; Invensys; Sensus; Zenner; Minol;  Powogaz; Meinecke

2. комбинирани водомери с фланшово присъединяване  със следните характеристики:

2.1. според DN - DN 50; DN 65; DN 80

            2.2. според производителя (търговска марка) – Sensus; Zenner; Minol; Powogaz                                             

Срок за подаване на предложения

16.07.2015 г.

Отваряне на офертите

 17.07.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 03.07.2015г.

  Изтегли

 Протокол от работата на комисията-публикувано на 27.07.2015г.  Изтегли
Заповед за прекратяване на процедурата - публикувано на 28.07.2015 г.   Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака