“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Архив на ОП и ПП

пробен тест Архив на ОП и ПП

 

Разяснения по документация за участие ОП „Доставка на два броя верижни мини багери /комплект с платформи за пренасянето им/ и сервизното им обслужване в рамките на гаранционният им срок”

 
Подробна информация Изтегли
   
Вид на поръчката Открита процедура по ЗОП
Наименование на поръчката  Доставка на два броя верижни мини багери /комплект с платформи за пренасянето им/ и сервизното им обслужване в рамките на гаранционният им срок
 Уникален номер в РОБ  00459-2014-0003
 Предмет на поръчката  Предмет на обществената поръчка е доставката и сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок на два нови верижни мини багери /комплект с платформи за пренасянето им/, както следва: 1.Доставка на два броя нови верижни мини багери с технически характеристики, подробно описани в раздел „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 2.Доставка на два броя нови платформи за пренасянето на багерите по т.1 до мястото им на работа, с технически характеристики, подробно описани в раздел „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 3.Гаранционно поддържане на мини багерите и платформите - смяна на дефектирали части (с изключение на бързоизносващите се) или цялостна подмяна на дефектирали машини и оборудване по време на гаранционният срок. 4. Сервизно обслужване на мини багерите по време на гаранционният им срок, по график и с обхват, определен от производителя на мини багерите. 5.Обучение на служителите на Възложителя за работа с мини багерите
 Срок за изтегляне на документацията  30.06.2014 16:30
 Срок за подаване на предложения  07.07.2014 16:30
 Отваряне на офертите  08.07.2014 10:30
 Подробна информация  изтегли
   
Наименование на поръчката „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад”
Уникален номер на публичната покана 9029345
Предмет на поръчката Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад срещу възнаграждение, при следните обособени позиции:Позиция №1 – Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на следните градове: гр. Разград; гр. Лозница, общ. Разград; гр. Попово; гр. Опака, общ. Попово. Услугата се извършва с ресурси на Изпълнителя (включително комуникационна свързаност, чрез използване софтуер на Възложителя; Позизция №2 – Инкасиране на суми за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя; Позиция №3 – Инкасиране на суми за ВиК услуги с ресурси на Възложителя (персонал, техника, консумативи) и софтуер на Изпълнителя, както следва: касово - в обособени пунктове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение №1 – неразделна част от настоящия договор;безкасово - чрез мобилен телефон, банкомат и посредством интернет.
Срок за подаване на предложения Дата: 23.05.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни и работни помещения, складове и съоръжения на дружеството”
Уникален номер на публичната покана 9029339
Предмет на поръчката Извършване на строително – ремонтни и строително – монтажни работи в административни и работни помещения складове и съоръжения на дружеството
Срок за подаване на предложения Дата: 23.05.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака