“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

042017/10.03.2017 г.-Публично състезание с предмет "Приемане и извозване на отпадъци,получени от дейността на Водоснабдяване-Дунав ЕООД"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0001

Предмет на поръчката: Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, при следните обособени позиции:  Поз.1 - Приемане и извозване на отпадък 12 01 13 - отпадъци от заваряване; Поз.2 - Приемане и извозване на отпадък 15 02 03 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02; Поз.3 - Приемане и извозване на отпадък 17 06 05* - строителни материали, съдържащи азбест; Поз.4 - Приемане и извозване на отпадъци 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита и 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители; Поз.5 - приемане и извозване на отпадък 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места; Поз.6 - Приемане и извозване на отпадък 19 08 11* - утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води; Поз.7 - Приемане и извозване на отпадък 19 08 10* - смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

Решение и обявление - публикувани на 10.03.2017 г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 10.03.2017 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Протокол №1 - публикуван на 05.04.2017 г. С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 20.04.2017г. С текста на съобщението може да се запознаете тук. 

Протоколи №2, 3, 4 - публикувани на 04.05.2017 г. С текста на протоколите може да се запознаете тук. 

Решение ПО-06-03/04.05.2017 г.  за утвърждаване на протоколите - публикувано на 04.05.2017 г.С текста на решението може да се запознаете тук. 

Решение ПО-06-04/04.05.2017 г.  за класиране и определяне на изпълнители - публикувано на 04.05.2017 г.С текста на решението може да се запознаете тук. 

Решение ПО-06-05/04.05.2017 г.  за прекратяване на обособени позиции - публикувано на 04.05.2017 г.С текста на решението може да се запознаете тук. 

Протокол - публикуван на 21.06.2017 г. С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Протокол - публикуван на 27.06.2017 г. С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Договор по поз.6 - публикуван на 06.07.2017 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

 Договор по поз.7 - публикуван на 06.07.2017 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

 Договор по поз.5 - публикуван на 07.07.2017 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Договор по поз.4 - публикуван на 07.07.2017 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Решение - публикувано на 07.07.2017 г. С текста на решението може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака