“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

122017/14.11.2017 г. - Обява с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги

Предметът на поръчката включва предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на  «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград от лицензирани застрахователи, при следните   обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Застраховане срещу злополука и заболяване

Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване”, включително  риска „Трудова злополука”

Обособена позиция №2 –  Застраховане на гражданска отговорност

1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и строителството”

3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води 

Обособена позиция №3 Автомобилно застраховане „Пълно автокаско”

Обособена позиция №4   Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество  Сключване на застраховка за  материални и нематериални активи на дружеството (собствени и предоставени за стопанисване)

Обява - публикувана на 14.11.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 27.11. 2017 г. до 17:00 часа

Разяснение - публикувано на 15.11.2017 г.С текста на разяснението може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака