“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

062018/Публично състезание с предмет "Периодични доставки на инертни материали"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0002

Предмет на поръчката: Периодични доставки на инертни материали, при следните обособени позиции:

Позиция №1 - Доставка на инертни материали с транспорт на Възложителя

Позиция №2 - Доставка на инертни материали до определени от възложителя депа.                 

Решение и обявление - публикувани на 13.03.2018 г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 13.03.2018 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 04.04.2018 г.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака