“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

102018/01.06.2018 г. -ОП Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0005

Предмет на поръчката:

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща  група,  пълно администриране на информационния поток с  "ЕСО" ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на разходите за пренос, достъп и такси, както и отговорност по балансиране за 188 обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.

Решение - публикувано на 04.06.2018г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

Обявление  - публикувано на 04.06.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 04.06.2018г. С текста на документацията  може да се запознаете тук.

Срок за получаване на оферти - 09.07.2018 г.

 Протокол №1 - публикуван на 16.07.2018г. С текста на протокола  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака