“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Формуляри и документи

Ф 01 - Заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране бланка
Ф 02 - Заявление за съгласуване на проект бланка
Ф 03 - Заявление за присъединяване към водопроводната и/или канализационна
системи и за предоставяне на услугата Водоснабдяване и/или канализация
бланка
Ф 04 - Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация бланка
Ф 05А - Заявление - декларация /за физически лица/ бланка
Ф 05B - Заявление /за юридически лица/ бланка
Ф 06 - Декларация титуляр на партидата да бъде наемател/ползвател бланка
Ф 08 - Заявление за издаване на удостоверение за ползване на вик услуги бланка

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница