“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

                                                                                                                                                  07.11.2023г

                                                                                                                                                          О Б Я В Л Е Н И Е

„Водоснабдяване - Дунав“ АД на основание чл. 29 ал.(2) от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и Приложение N•1 към чл.29 ал.(2) от ППЗПП, в изпълнение на Заповед №РД-11-335/03.11.2023r. на Управителя на дружеството и Решение

№РД-11-335/1 от 06.11.2023r., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 (два) обекта в недвижим имот, собственост на дружеството, а именно:

Позиция I:Функционално обособена и обзаведена 1/3 част от самостоятелен обект - Офис с идентификатор 61710.505.519.6.1 по ІЖКР на гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, със обща застроена площ 51кв.м., (петдесет и един квадратни метра), находящ се на адрес : гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Сливница“ N За, с предназначение: „офис“.

Позиция II: Функционално обособена и обзаведена 1/3 паст от самостоятелен обект - Офис с идентификатор 61710.505.519.6.1 по KKKP на гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, със обща настроена площ 51 кв.м., (петдесет и един квадратни метра), находящ се на адрес : гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Сливница“ №3a, с предназначение: „офис“.

при следните условия:

1.   Начална тръжна месечна наемна цена на отдаваните под наем обекти, определена от независим оценител: 175,00 (сто седемдесет и пет) лева без ДДС;

2.   Стъпка на наддаване на отдаваните под наем обекти: 10% от началната цена или 17,5лв. без ДДС;

3.  Вид на тръжната процедура: търг с тайно наддаване при закрито заседание на комисията;

4.   Начин на плащане: наемната цена се заплаща по банков път до 10-то число на месеца за който се дължи;

5.   Срок на наемното правоотношение: 3 (три) години;

6.   Дата, час и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе в административната сграда на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ За, ет.1 — заседателна зала, от 10:00ч. на 21.11.2023г.;

7.   Ред за получаване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде получена до 17:00ч. на 20.11.2023г. в центъра за работа с клиенти на дружеството, находят се на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ №3a — партер или да бъде изтеглена от интернет страницата на дружеството: http://www.dunav-rz.com/. В случай, че кандидат за участие в търга желае тръжната документация да му бъде предоставена на хартиен носител, той следва да заплати цената й в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС по следната банкова сметка на дружеството в „Централна кооперативна банка“ АД: IBAN: BG44CECB97901019566100 BIC: CECBBGSF. Документацията може да бъде получена срещу платежния документ от центьра за обслужване на клиенти, находящ се на картера на административната сграда на дружеството.

8.   Оглед на обектите може да бъде извършван всеки работен ден от 9:00ч до 12:00ч и от 14:00ч. до 17:00ч. от 07.11.2023г. до 20.11.2023r., след предварителна заявка на тел.: 0884268584 — Диана Веселинова, главен счетоводител на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД;

9.   Заявления за участие в търговете могат да се подават до 17:00ч на 20.11.202Зг.в центъра за работа с клиенти, находящ се в сградата на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД — партер на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ N За. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик, или чрез упълномощено лице. Върху плика следва да бъде отбелязано името на участника или упълномощеното лице и наименованието на обекта /по позиции/, за който се  кандидатства, адрес и телефон за връзка;

10.   Участия: в търга могат да участват физически и юридически лица, които нямат публични задължения, както и задължения към „Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД — независимо от основанието. Договор за наем може да се сключи и при наличие на задължения към

 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, в случай че с кандидата има сключено споразумение с нотариална заверка на подписите за отсрочването или разсрочването им. Договор за наем може да се сключи и при наличие на публични задължения на кандидат, в случай че същият представи нотариално заверено копие от разрешение за отсрочване или разсрочване на установените задължения, издадено от съответния компетентен орган или нотариално заверено копие от споразумение за отсрочване или разсрочване на установените публични задължения. Преди сключване на договора кандидатът представя удостоверения за липса на задължения от HAП и от съответната община, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението. С избрания кандидат ще бъде сключен договор за наем, съгласно приложения в тръжната документация образец, с нотариална заверка на подписите, като нотариалните такси са за сметка на наемателя. При сключване на договор за наем спечелилият кандидат внася на наемодателя депозит в размер на 3 (три) месеци наема с включен ДДС.

1.В случай, че на търговете на отделните обекти не се явят кандидати или подадените документа не отговарят на изискванията и условията на търга, се счита не същият не е проведен.

В този случай, търгът ще бъде проведен повторно в сградата на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ За, ет.1, заседателна зала, от 10:00 часа на21.12.202Зг. Документи ще се приемат до 17:00ч. на 20.12.2023r. включително подадените по пощата или чрез куриер.

                                                                                                                                      ОБЯВЛЕНИЕ ТЪРГОВЕ     

                                                                                                                            КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ-28.11.23г 

                                                                                                                                                                                 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители