“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

За нас

Производствената дейност на дружеството е добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води – осъществяваща се чрез следните основни направления:
- експлоатация и поддържане на водоснабдителни мрежи и съоръжения;
- експлоатация и поддържане на канализационни мрежи и съоръжения;
- експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води;
- инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството разполага с лаборатория за изпитване на води, притежаваща Сертификат за акредитация № 218 ЛИ / 03.04.2009 г.
Обхватът на акредитация е:
- извършване на физико-химично изпитване на вода за питейно-битови цели (питейна вода, минерална вода, вода от местни водоизточници – кладенци, каптажи, сондажи); природни и отпадъчни води (от ПСОВ, индустриални, повърхностни – от езера и язовири, от реки и водни течения, подпочвени води);
- вземане на проби от вода.

Дружеството обслужва населените места на територията на пет общини в област Разград:
- община Разград         -  17 населени места;
- община Лозница        -  17 населени места;
- община Цар Калоян   -   5 населени места;
- община Кубрат           - 16 населени места;
- община Завет             -   7 населени места

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА : ЦКБ АД КЛОН РАЗГРАД
IBAN: BG44CECB97901019566100     BIC: CECBBGSF 

 

Обслужвана територия
История на дружеството
Договор АВиК
Финансови отчети
Бизнес план
Още за нас

 

 

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница