“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

История на дружеството

 

Водоснабдяването на Разградския регион е започнало през 1926 година с Указ 633 на Царя за водоснабдяване на безводния Дели Орман. За водоснабдяването на Лудогорието през същата година e излязла Наредба-закон. Създадени били две дирекции – в Русе и Шумен. Наредбата–закон предвижда водоснабдяването на 152 населени места от тогавашната Шуменска, Русенска, Новопазарска, Разградска, Исперихска, Кубратска и Варненска околия да се извършва чрез групиране или в самостоятелни водоснабдителни групи, съобразно местните условия. Тогава се слага началото на груповото водоснабдяване у нас, като за първи път се използват подземни води с помощта на помпени станции. През 1935 година била изградена система за водоснабдяване на Разград, Нови Пазар, Кубрат и 66 села. И днес, ако разгърнем оскъдните архиви от миналото, ще се натъкнем на интересни факти и събития, които красноречиво говорят за голямата борба да се победи сушата и се осигури вода на хората от всички селища. На 01.03.1960 г. е създадена Дирекция “Водоснабдяване” със седалище в град Исперих, а през 1980 г. седалището е установено в гр.Разград. Със Заповед на МСБА през септември 1991 г. е създадено дружество “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД - Разград и последващи промени не са настъпили. В дружеството работят общо 381 души от които специалисти с висше инженерно техническо образование 32, висше икономическо 5, полувисше 5 и със средно специално 96 и със средно професионално образование 81.

Конкретните релефни и хидрогеоложки дадености на територията, обслужвана от дружеството, обуславят изключително помпения начин на подаване на вода към населените места. За осъществяване на дейността водоснабдяване дружеството поддържа и експлоатира 98 бр. помпени станции и 248 бр. водоизточници: каптажи, дренажи, шахтови кладенци, тръбни кладенци и шахтови кладенци тип “Раней”. Водоснабдителна система “Дунав” – I етап за 1500 л/с е въведена в експлоатация до град Разград в края на 1986 година. Тя е част от водоснабдителна система “Североизточна България” – една от най-големите и най-сложните в страната. В експлоатация са седем кладенци “Раней”, чрез които могат да се осигурят 1500 л/с питейна вода. Водоподаването се осъществява чрез 5 помпени станции по главната магистрала за град Разград във водоем 40000 м3 и чрез отклонение от главната магистрала за град Попово и град Лозница. С въвеждането на система “Дунав” в експлоатация е сложен край на режимното водоподаване за град Разград. На територията на 82-те населени места вътрешната и външната водопроводна мрежа, чрез която се осъществява снабдяването на населените места с вода, е с обща дължина 1700 км. Общият обем на резервираните водни количества е около 100000м3, резервиран в 192 бр. водоеми, от които 1 бр. с обем 40000м3 за град Разград.

Във “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД - Разград от 1986 г. е въведена в експлоатация автоматизирана система за управление на водоснабдяването (АСУВ). АСУВ представлява комплекс от апаратни и програмни средства за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни мрежи. Тя осигурява измерването на всички технологични параметри (ниво, налягане, дебит, състояние на помпените агрегати, и др.), предаване на тази информация в диспечерски пункт, където данните се анализират и се определят оптимални режими за работа на водоснабдителните системи.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители