“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

В СИЛА ОТ 01.01.2020 ГОДИНА

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2020 година съгласно  Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г. на КЕВР 
 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.427

Отвеждане на отпадъчни води

0.121

Пречистване на отпадъчни води

 

           Битови и приравнени към тях потребители

0.302

           Промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.467

- степен на замърсяване 2

0.555

- степен на замърсяване 3

0.656

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.884

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.707

(Цените са без ДДС)

 

 

В СИЛА ОТ 01.09.2019 ГОДИНА

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г. са утвърдени цени на В и К услугите за 2019 г. считано от 01.09.2019 г., както следва

 

№ по ред

Наименование на услугата

Ед.мярка

Цена на услугата без ДДС

ДДС 20%

Цена на услугата с ДДС

1.

Доставяне вода на потребителите

 

 

лв./м3

 

 

2.558

 

 

0.512

 

 

3.07

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

лв./м3

 

0.118

 

0.024

 

0.142

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

а) битови и приравнени към тях потребители

 

лв./м3

 

0.312

 

0.062

 

0.374

 

б) промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

 

- степен на замърсяване 1

лв./м3

0.450

0.09

0.54

 

- степен на замърсяване 2

лв./м3

0.534

0.107

0.641

 

- степен на замърсяване 3

лв./м3

0.631

0.126

0.757

4.

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

лв./м3

0.874

0.175

1.049

5.

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

лв./м3

0.703

0.141

0.844

 

      Крайната цена за потребител се формира от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

 

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.08.2016 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-30/29.07.2016 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на питейна вода лв./м3 2.10 0.42 2.52
2 Отвеждане на отпадъчни води лв./м3 0.08 0.016 0.096
5 Пречистване на отпадъчни води
  население лв./м3 0.17 0.034 0.204
обществени абонати
степен на замърсяване 1 лв./м3 0.35 0.07 0.42
степен на замърсяване 2 лв./м3 0.60 0.12 0.72
степен на замърсяване 3 лв./м3 0.95 0.19 1.14

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2012 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-42/12.12.2011 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на питейна вода на друг ВиК оператор лв./м3 0.70 0.14 0.84

 

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.12.2009 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-43/30.11.2009 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на непитейна вода лв./м3 1.40 0.28 1.68

 

Цени на други услуги, в сила от 02.04.2012 г.

 

ИЗДАВАНЕ ИЗХОДНИ ДАННИ, СЪГЛАСУВАНЕ, СТАНОВИЩА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Предоставяне на изходни данни за проектиране (от съществуваща инсталация) (Обр. Ф 01)
1.1. от съществуваща инсталация лв./бр. 20.00 4.00 24.00
1.2. от улична мрежа в регулация - В или К лв./бр. 30.00 6.00 36.00
1.3. от улична мрежа в регулация - В и К лв./бр. 40.00 8.00 48.00
1.4. за имот извън регулация лв./бр. 45.00 9.00 54.00
2 Съгласуване на: (Обр. Ф 02)
2.1. скица-виза за предпроектни проучвания за имот:
в регулация - В или К лв./бр. 15.00 3.00 18.00
в регулация - В и К лв./бр. 25.00 5.00 30.00
извън регулация лв./бр. 35.00 7.00 42.00
2.2. скица-виза за предпроектни проучвания на мрежи на техническата инфраструктура:
в регулация до 2 квартала лв./бр. 35.00 7.00 42.00
в регулация от 2 до 5 квартала лв./бр. 40.00 8.00 48.00
в регулация над 5 квартала лв./бр. 50.00 10.00 60.00
извън регулация лв./бр. 50.00 10.00 60.00
2.3. ПУП с ВиК схеми лв./бр. 25.00 5.00 30.00
2.4. инвестиционен проект, част ВиК
без присъединяване лв./бр. 20.00 4.00 24.00
с присъединяване - В или К лв./бр. 25.00 5.00 30.00
с присъединяване - В и К лв./бр. 35.00 7.00 42.00
2.5. проект на В и К мрежи и съоръжения (инфраструктурен) - фаза предпроектни проучвания или идеен проект
част Водоснабдяване лв./бр. 60.00 12.00 72.00
част Канализация лв./бр. 60.00 12.00 72.00
2.6. проект на В и К мрежи и съоръжения (инфраструктурен) - фаза технически или работен проект
до 500м - В, К или В и К лв./бр. 40.00 8.00 48.00
от 500м до 5000м - В лв./бр. 60.00 12.00 72.00
от 500м до 5000м - К лв./бр. 60.00 12.00 72.00
цяло населено място - В лв./бр. 120.00 24.00 144.00
цяло населено място - К лв./бр. 120.00 24.00 144.00
извън регулация - В, К или ВиК лв./бр. 50.00 10.00 60.00
2.7. проект на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, различен от В и К
в регулация до 2 квартала лв./бр. 40.00 8.00 48.00
в регулация от 2 до 5 квартала лв./бр. 50.00 10.00 60.00
в регулация над 5 квартала лв./бр. 60.00 12.00 72.00
извън регулация лв./бр. 60.00 12.00 72.00
3 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация (Обр. Ф 04)
3.1. без присъединяване лв./бр. 20.00 4.00 24.00
3.2. с присъединяване лв./бр. 30.00 6.00 36.00
4 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./ч. 15.00 3.00 18.00

 

УСЛУГИ ПО ВОДОМЕРНИ ВЪЗЛИ НА АБОНАТИ СЛЕД ОБЩ ВОДОМЕР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Подмяна на СК лв./бр. 6.75 1.35 8.10
2 Подмяна на затварящ механизъм на СК лв./бр. 3.50 0.70 4.20
3 Отстраняване на теч от щуцери на водомер лв./бр. 4.17 0.83 5.00
4 Отстраняване на теч от салник на СК лв./бр. 2.50 0.50 3.00
5 Монтаж на нов водомер (на мястото на повреден) лв./бр. 4.17 0.83 5.00
6 Ремонт на водомер във водомерна работилница (демонтаж, проверка, ремонт, пломбиране, монтаж) лв./бр. 20.00 4.00 24.00
7 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./ч. 8.04 1.61 9.65
8 Превоз работници лв./км 0.60 0.12 0.72

 

УСЛУГИ НА АБОНАТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО "ИНКАСО"

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Издаване на удостоверение за В и К услуги (Обр. Ф 08) лв./бр. 4.17 0.83 5.00
2 Откриване на партида за нов обект лв./бр. 5.00 1.00 6.00
3 Възстановяване пломба на холендър на водомерен възел при виновно поведение на абоната лв./бр. 3.50 0.70 4.20
4 Възстановяване водоподаването при виновно поведение от страна на абоната:
4.1. от СК на водомерен възел лв./бр. 10.00 2.00 12.00
4.2. чрез монтиране на водомер лв./бр. 12.50 2.50 15.00
4.3. от водопроводно отклонение лв./бр. 85.00 17.00 102.00
4.4. от ТСК лв./бр. 8.50 1.70 10.20
5 Поставяне под налягане на водопроводна инсталация лв./бр. 15.00 3.00 18.00
6 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./ч. 8.04 1.61 9.65
7 Превоз работници лв./км 0.60 0.12 0.72

 

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Спиране водоподаване за извършване на присъединяване лв./бр. 16.50 3.30 19.80
2 Изрязване асфалтова настилка лв./м 3.20 0.64 3.84
3 Разваляне и възстановяване асфалтова настилка лв./м2 41.50 8.30 49.80
4 Пробиване с почвопробивна машина до ф75 лв./м 30.00 6.00 36.00
5 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./ч. 10.00 2.00 12.00
6 Превоз работници лв./км 0.60 0.12 0.72

 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - КАНАЛИЗАЦИЯ

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Отпушване ръчно канализационно отклонение с дължина на участъка от шахта до шахта до 5м лв./бр. 96.00 19.20 115.20
2 Отпушване ръчно канализационно отклонение с дължина на участъка от шахта до шахта от 5м до 10м лв./бр. 134.33 26.87 161.20
3 Отпушване ръчно канализационно отклонение с дължина на участъка от шахта до шахта от 10м до 20 м лв./бр. 180.33 36.07 216.40
4 Отпушване ръчно канализационно отклонение с дължина на участъка от шахта до шахта от 20м д0 50 м лв./бр. 238.00 47.60 285.60
5 Отпушване ръчно сградна канализация лв./бр. 115.080 23.02 138.10
6 Отпушване клозетно клекало лв./бр. 95.92 19.18 115.10
7 Отпушване РШ на отклонение лв./бр. 115.080 23.02 138.10
8 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./ч. 10.00 2.00 12.00

 

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ТРАСИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Откриване на водопроводни течове с корелатор до 50м дължина на участъка лв. 32.00 6.40 38.40
за всеки започнати следващи 50м лв. 10.50 2.10 12.60
за етернитов водопровод получената крайна сума се увеличава с К 1,5
2 Трасиране на метални проводи на участък с дължина до 50 м лв. 10.50 2.10 12.60
за всеки започнати следващи 50м лв. 5.00 1.00 6.00
3 Откриване на течове по водопроводи с акустичен апарат, на участък с дължина до 50м лв. 12.50 2.50 15.00
за всеки започнати следващи 50м лв. 6.00 1.20 7.20
4 Превоз работници лв./км 0.60 0.12 0.72

 

УСЛУГИ С АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Багер "БХ" лв./мсм 167.55 33.51 201.06
лв./м.ч. 31.44 6.29 37.73
2 Багер "JCB" лв./мсм 262.40 52.48 314.88
лв./м.ч. 49.23 9.85 59.08
3 Багер УБ лв./мсм 219.34 43.87 263.21
лв./м.ч. 41.15 8.23 49.38
4 Багер NEW HOLLAND лв./мсм 293.33 58.67 352.00
лв./м.ч. 55.03 11.01 66.04
5 Автокран "КС" лв./мсм 190.16 38.03 228.19
лв./ч. 23.77 4.75 28.52
лв./км 2.82 0.56 3.38
6 Булдозер "ДТ-75" лв./мсм 189.20 37.84 227.04
лв./м.ч. 35.50 7.10 42.60
7 Трактор "К 701" лв./мсм 478.53 95.71 574.24
лв./м.ч. 89.78 17.96 107.74
8 Трактор "ТК-82" (ЮМЗ) лв./мсм 169.91 33.98 203.89
лв./м.ч. 31.88 6.38 38.26
лв./км 2.03 0.41 2.44
9 Шкода с хидрокран лв./мсм 163.88 32.78 196.66
лв./ч. 20.48 4.10 24.58
лв./км 1.31 0.26 1.57
10 Каналочистачна машина ИЛ-130Г лв./мсм 307.97 61.59 369.56
лв./ч. 38.50 7.70 46.20
лв./км 1.79 0.36 2.15
11 Мерцедес "Вома" лв./мсм 246.73 49.35 296.08
лв./м.ч. 46.29 9.26 55.55
лв./км 1.37 0.27 1.64
12 Лодка 40 т лв./мсм 17.15 3.43 20.58
лв./ч. 2.14 0.43 2.57
13 Компресор лв./мсм 179.92 35.98 215.90
лв./ч. 22.49 4.50 26.99
14 Почистване на канал. проводи с хидравл. машина лв./мсм 163.90 32.78 196.68
лв./ч. 20.49 4.10 24.59
15 Почистване на канал. проводи с ел. машина за механ. почистване лв./мсм 133.98 26.80 160.78
лв./ч. 16.75 3.35 20.10
16 Вибротрамбовка лв./мсм 87.91 17.58 105.49
лв./ч. 10.99 2.20 13.19
17 Моторна помпа лв./мсм 77.72 15.54 93.26
лв./ч. 9.71 1.94 11.65
18 Заваръчен агрегат лв./мсм 123.50 24.70 148.20
лв./ч. 15.44 3.09 18.53
19 Токов агрегат лв./мсм 123.42 24.68 148.10
лв./ч. 15.43 3.09 18.52
20 Машина за електродифузно заваряване лв./мсм 68.34 13.67 82.01
лв./ч. 8.54 1.71 10.25
21 Машина за челно заваряване лв./мсм 68.41 13.68 82.09
лв./ч. 8.55 1.71 10.26
22 Машина за рязане на асфалт лв./мсм 93.18 18.64 111.82
лв./ч. 11.65 2.33 13.98
23 Почвопробивна машина лв./мсм 318.94 63.79 382.73
лв./ч. 39.87 7.97 47.84
24 ГАЗ 66А Виетнамка лв./км 2.34 0.47 2.81
25 ГАЗ 53А лв./км 1.29 0.26 1.55
26 ЗИЛ 131 бордови лв./км 1.97 0.39 2.36
27 ЗИЛ 450506 самосвал лв./км 1.39 0.28 1.67

 

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЗВЕНО РПА

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Разединяване на тръбна колона от напорен водопровод лв./бр. 27.24 5.45 32.69
2 Изваждане на помпен агрегат от дълбок сондаж със захранващ кабел лв./м 10.22 2.04 12.26
3 Разкуплиране на помпен агрегат лв./бр. 27.24 5.45 32.69
4 Куплиране на помпен агрегат лв./бр. 20.43 4.09 24.52
5 Направа свързваща муфа лв./бр. 68.10 13.62 81.72
6 Спускане на помпен агрегат в дълбок сондаж със захранващ кабел лв./м 13.62 2.72 16.34
7 Подвързване към напорен водопровод лв./бр. 27.24 5.45 32.69
8 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./м 8.04 1.61 9.65
9 Превоз работници лв./км 0.60 0.12 0.72

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ

No ВИДОВЕ АНАЛИЗИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Цвят, мирис, вкус лв./бр. 5.40 1.08 6.48
2 Мътност лв./бр. 10.65 2.13 12.78
3 Електропроводимост лв./бр. 8.00 1.60 9.60
4 Активна реакция лв./бр. 5.35 1.07 6.42
5 Амониев йон лв./бр. 10.65 2.13 12.78
6 Нитрити лв./бр. 8.75 1.75 10.50
7 Нитрати лв./бр. 15.15 3.03 18.18
8 Хлориди лв./бр. 6.50 1.30 7.80
9 Фосфати лв./бр. 12.40 2.48 14.88
10 Обща твърдост лв./бр. 8.25 1.65 9.90
11 Магнезий лв./бр. 8.15 1.63 9.78
12 Калций лв./бр. 7.40 1.48 8.88
13 Желязо лв./бр. 13.15 2.63 15.78
14 Манган лв./бр. 10.15 2.03 12.18
15 Хром VI лв./бр. 7.75 1.55 9.30
16 Окисляемост лв./бр. 7.90 1.58 9.48
17 Остътъчен хлор лв./бр. 7.40 1.48 8.88
18 Сулфати лв./бр. 8.15 1.63 9.78
19 Мед лв./бр. 10.40 2.08 12.48
20 Флуориди лв./бр. 9.00 1.80 10.80
21 Цианиди лв./бр. 19.40 3.88 23.28
22 Цинк лв./бр. 13.40 2.68 16.08
23 Вземане на проба лв./бр. 10.00 2.00 12.00
24 Транспорт лв./ч. 0.60 0.12 0.72

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

No ВИДОВЕ АНАЛИЗИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Активна реакция лв./бр. 5.35 1.07 6.42
2 Неразтворени вещества лв./бр. 11.75 2.35 14.10
3 Разтворени вещества лв./бр. 11.75 2.35 14.10
4 Перманганатна окисляемост лв./бр. 8.50 1.70 10.20
5 БПК5 лв./бр. 23.85 4.77 28.62
6 ХПК лв./бр. 17.85 3.57 21.42
7 Амониев азот лв./бр. 12.00 2.40 14.40
8 Нитратен азот лв./бр. 15.15 3.03 18.18
9 Нитритен азот лв./бр. 8.75 1.75 10.50
10 Общ азот лв./бр. 20.40 4.08 24.48
11 Фосфати лв./бр. 12.40 2.48 14.88
12 Общ фосфор лв./бр. 18.90 3.78 22.68
13 Екстрахируеми вещества лв./бр. 28.90 5.78 34.68
14 Нефтопродукти лв./бр. 35.15 7.03 42.18
15 Фенол лв./бр. 9.00 1.80 10.80
16 Цианиди (свободни) лв./бр. 19.40 3.88 23.28
17 А-СПАВ лв./бр. 18.65 3.73 22.38
18 Желязо лв./бр. 13.15 2.63 15.78
19 Олово лв./бр. 10.00 2.00 12.00
20 Хром VI лв./бр. 7.75 1.55 12.90
21 Хром III лв./бр. 7.75 1.55 9.30
22 Никел лв./бр. 13.25 2.65 15.90
23 Цинк лв./бр. 13.40 2.68 16.08
24 Кадмий лв./бр. 12.90 2.58 15.48
25 Мед лв./бр. 10.40 2.08 12.48
26 Хлориди лв./бр. 6.50 1.30 7.80
27 Сулфати лв./бр. 8.15 1.63 9.78
28 Разтворен кислород лв./бр. 11.90 2.38 14.28
29 Вземане на проба лв./бр. 10.00 2.00 12.00
30 Транспорт лв./км 0.60 0.12 0.72

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница