“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 В СИЛА ОТ 01.01.2021 ГОДИНА

 

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2021 година съгласно Решение № Ц-46 на от 30.12.2020 година на КЕВР

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.578

Отвеждане на отпадъчни води

0.130

Пречистване на отпадъчни води

 

        Битови и приравнени към тях потребители

0.319

        Промишлени и други стопански потребители

 

степен на замърсяване 1

0.460

степен на замърсяване 2

0.546

степен на замърсяване 3

0.645

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.863

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.685

 

(Цените са без ДДС)

 

 

 

 ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

В СИЛА ОТ 01.01.2020 ГОДИНА

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2020 година съгласно  Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г. на КЕВР 
 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.427

Отвеждане на отпадъчни води

0.121

Пречистване на отпадъчни води

 

           Битови и приравнени към тях потребители

0.302

           Промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.467

- степен на замърсяване 2

0.555

- степен на замърсяване 3

0.656

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.884

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.707

(Цените са без ДДС)

 

 

В СИЛА ОТ 01.09.2019 ГОДИНА

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г. са утвърдени цени на В и К услугите за 2019 г. считано от 01.09.2019 г., както следва

 

№ по ред

Наименование на услугата

Ед.мярка

Цена на услугата без ДДС

ДДС 20%

Цена на услугата с ДДС

1.

Доставяне вода на потребителите

 

 

лв./м3

 

 

2.558

 

 

0.512

 

 

3.07

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

лв./м3

 

0.118

 

0.024

 

0.142

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

а) битови и приравнени към тях потребители

 

лв./м3

 

0.312

 

0.062

 

0.374

 

б) промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

 

- степен на замърсяване 1

лв./м3

0.450

0.09

0.54

 

- степен на замърсяване 2

лв./м3

0.534

0.107

0.641

 

- степен на замърсяване 3

лв./м3

0.631

0.126

0.757

4.

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

лв./м3

0.874

0.175

1.049

5.

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

лв./м3

0.703

0.141

0.844

 

      Крайната цена за потребител се формира от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

 

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.08.2016 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-30/29.07.2016 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на питейна вода лв./м3 2.10 0.42 2.52
2 Отвеждане на отпадъчни води лв./м3 0.08 0.016 0.096
5 Пречистване на отпадъчни води
  население лв./м3 0.17 0.034 0.204
обществени абонати
степен на замърсяване 1 лв./м3 0.35 0.07 0.42
степен на замърсяване 2 лв./м3 0.60 0.12 0.72
степен на замърсяване 3 лв./м3 0.95 0.19 1.14

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2012 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-42/12.12.2011 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на питейна вода на друг ВиК оператор лв./м3 0.70 0.14 0.84

 

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.12.2009 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-43/30.11.2009 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на непитейна вода лв./м3 1.40 0.28 1.68

 

Цени на други услуги, в сила от 02.04.2012 г.

 

ИЗДАВАНЕ ИЗХОДНИ ДАННИ, СЪГЛАСУВАНЕ, СТАНОВИЩА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Предоставяне на изходни данни за проектиране (от съществуваща инсталация) (Обр. Ф 01)
1.1. от съществуваща инсталация лв./бр. 20.00 4.00 24.00
1.2. от улична мрежа в регулация - В или К лв./бр. 30.00 6.00 36.00
1.3. от улична мрежа в регулация - В и К лв./бр. 40.00 8.00 48.00
1.4. за имот извън регулация лв./бр. 45.00 9.00 54.00
2 Съгласуване на: (Обр. Ф 02)
2.1. скица-виза за предпроектни проучвания за имот:
в регулация - В или К лв./бр. 15.00 3.00 18.00
в регулация - В и К лв./бр. 25.00 5.00 30.00
извън регулация лв./бр. 35.00 7.00 42.00
2.2. скица-виза за предпроектни проучвания на мрежи на техническата инфраструктура:
в регулация до 2 квартала лв./бр. 35.00 7.00 42.00
в регулация от 2 до 5 квартала лв./бр. 40.00 8.00 48.00
в регулация над 5 квартала лв./бр. 50.00 10.00 60.00
извън регулация лв./бр. 50.00 10.00 60.00
2.3. ПУП с ВиК схеми лв./бр. 25.00 5.00 30.00
2.4. инвестиционен проект, част ВиК
без присъединяване лв./бр. 20.00 4.00 24.00
с присъединяване - В или К лв./бр. 25.00 5.00 30.00
с присъединяване - В и К лв./бр. 35.00 7.00 42.00
2.5. проект на В и К мрежи и съоръжения (инфраструктурен) - фаза предпроектни проучвания или идеен проект
част Водоснабдяване лв./бр. 60.00 12.00 72.00
част Канализация лв./бр. 60.00 12.00 72.00
2.6. проект на В и К мрежи и съоръжения (инфраструктурен) - фаза технически или работен проект
до 500м - В, К или В и К лв./бр. 40.00 8.00 48.00
от 500м до 5000м - В лв./бр. 60.00 12.00 72.00
от 500м до 5000м - К лв./бр. 60.00 12.00 72.00
цяло населено място - В лв./бр. 120.00 24.00 144.00
цяло населено място - К лв./бр. 120.00 24.00 144.00
извън регулация - В, К или ВиК лв./бр. 50.00 10.00 60.00
2.7. проект на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, различен от В и К
в регулация до 2 квартала лв./бр. 40.00 8.00 48.00
в регулация от 2 до 5 квартала лв./бр. 50.00 10.00 60.00
в регулация над 5 квартала лв./бр. 60.00 12.00 72.00
извън регулация лв./бр. 60.00 12.00 72.00
3 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация (Обр. Ф 04)
3.1. без присъединяване лв./бр. 20.00 4.00 24.00
3.2. с присъединяване лв./бр. 30.00 6.00 36.00
4 Извършване на услуги с почасово заплащане лв./ч. 15.00 3.00 18.00

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница