“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Ценоразпис на услугите в сила от 01.02.2022г

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, ИЗДАВАНЕ ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, СТАНОВИЩА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Заявление ВИДОВЕ УСЛУГИ ед. мярка Цена без ДДС ДДС 20% Цена с ДДС
1. ИП-00 Предварително проучване и съгласуване за имот/имоти:        
1.1.    в регулация (в населено място) лв./бр. 40,00 8,00 48,00
1.2.   извън регулация (в местност) лв./бр. 50,00 10,00 60,00
2. ИП-01 Предоставяне на изходни данни и уточняване на техническите условия за присъединяване:         
2.1.   към водопроводната или канализационната мрежа на имот в регулация (в населено място) лв./бр. 40,00 8,00 48,00
2.2.   към водопроводната и канализационната мрежа на имот в регулация (в населено място) лв./бр. 50,00 10,00 60,00
2.3.   към водопроводната мрежа на имот извън регулация (в местност) лв./бр. 60,00 12,00 72,00
2.4.   при преустройство на сграда във водоснабден и/или отводнен имот лв./бр. 30,00 6,00 36,00
3. ИП-02 Съгласуване на проект за обект в имот:        
3.1.   с присъединяване към водопроводната или канализационната мрежа лв./бр. 35,00 7,00 42,00
3.2.   с присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа лв./бр. 45,00 9,00 54,00
3.3.   без присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа лв./бр. 30,00 6,00 36,00
4. ИП-03 Сключване на Договор за присъединяване на имот към ВиК системите лв./бр. 0,00 0,00 0,00
5. ИП-04 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на строеж  в имот лв./бр. 30,00 6,00 36,00
6.   Мрежи на техническата инфраструктура        
6.1. ИП-05 Предварително проучване  и съгласуване на скица / ПУП /Парцеларен план/ ВиК схеми:        
6.1.1.   в регулация (в населено място) с обхват  до 5 квартала включително лв./бр. 50,00 10,00 60,00
6.1.2.   в регулация (в населено място) с обхват от 6 до 10 квартала включително лв./бр. 80,00 16,00 96,00
6.1.3.   в регулация (в населено място) с обхват над 11 квартала  лв./бр. 125,00 25,00 150,00
6.1.4.   извън регулация (в местност) - за всяко землище лв./бр. землища 60,00 12,00 72,00
6.2. ИП-05 Съгласуване на прединвестиционни проучвания (ПИП) за В и К мрежи и съоръжения:        
6.2.1.   за водоснабдителни мрежи лв./бр. 100,00 20,00 120,00
6.2.2.   за канализационни мрежи лв./бр. 100,00 20,00 120,00
6.3. ИП-06 Съгласуване на проект на В и К мрежи и съоръжения - фаза идеен, технически или работен проект:        
6.3.1.   улична водопроводна и/или канализационна мрежа с дължина до 500м  лв./бр. 55,00 11,00 66,00
6.3.2.   улична водопроводна мрежа с дължина от 500м до 5 000м  лв./бр. 70,00 14,00 84,00
6.3.3.   улична канализационна мрежа с дължина от 500м до 5 000м лв./бр. 70,00 14,00 84,00
6.3.4.   улична водопроводна мрежа с дължина над 5 001м  лв./бр. 130,00 26,00 156,00
6.3.5.   улична канализационна мрежа с дължина над 5 001м  лв./бр. 130,00 26,00 156,00
6.3.6.   водопровод и/или канализация извън регулация (в местност) лв./бр. 65,00 13,00 78,00
6.4. ИП-06 Съгласуване на проект на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, различен от В и К:        
6.4.1.   в регулация (в населено място) с обхват  до 5 квартала включително лв./бр. 65,00 13,00 78,00
6.4.2.   в регулация (в населено място) с обхват от 6 до 10 квартала включително лв./бр. 100,00 20,00 120,00
6.4.3.   в регулация (в населено място) с обхват над 11 квартала  лв./бр. 130,00 26,00 156,00
6.4.4.   извън регулация (в местност) - за всяко землище лв./бр. землища 70,00 14,00 84,00
6.5. ИП-07 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на строеж на мрежи на техническата инфраструктура лв./бр. 30,00 6,00 36,00
6.6.   Извършване на консултантски експертни услуги с почасово заплащане лв./ч 25,00 5,00 30,00

 

Забележка: Съгласно чл.262 от Кодекса на труда, заплащането на услугите по т.6.6. в извънработно време се увеличава с коефициент,  както следва:

 - за работа през работни дни -                     К=1.5

 - за работа през почивни дни -                     К=1.75

- за работа през официални празници -        К=2

 

УСЛУГИ ПО ВОДОМЕРНИ ВЪЗЛИ НА КЛИЕНТИ СЛЕД ОБЩ ВОДОМЕР

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО "ПРОДАЖБИ"

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ

ДИАГНОСТИКА И ТРАСИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ

УСЛУГИ С МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

УСЛУГИ С КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА SCANIA КAISER AQUASTAR

 

 

  

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители