“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в РОП

00459-2016-0002          

Предмет на поръчката

Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване, при следните обособени позиции:

Позиция №1 - Доставка на тръби ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за питейно-битово водоснабдяване, както следва: 1. Тръби от ПЕВП тип 100; 2. Фитинги с притискаща втулка/бързи връзки/; Фитинги от ПЕВП тип 100 за челно заваряване, дълго изпълнение; 4. Фитинги от ПЕВП тип 100 за муфена заварка; 5. Електрозаваряеми фитинги; 6. Фасонни части.

Позиция №2 - Доставка тръби от PVC-O 500 за питейно-битово водоснабдяване

Срок за подаване на предложения

21.09.2016 г.

Отваряне на офертите

26.09.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация публикувана на 29.08.2016 г.

 Изтегли

 Информация- публикувана на 31.08.2016г.

 Изтегли

Разяснение-публикувано на 16.09.2016 г

 Изтегли

Протокол №1 - публикуван на 28.09.2016 г.

 Изтегли

Съобщение - публикувано на 18.11.2016г.

 

  Изтегли

Протокол №2 - публикуван на29.11.2016г.

  Изтегли

Протокол №3 - публикуван на29.11.2016г.

   Изтегли

Заповед за утвърждаване на протоколите - публикувана на29.11.2016г.

 

  Изтегли

Решение за определяне на изпълнител - публикувано на29.11.2016г.

 

  Изтегли

Решение за прекратяване на об.позиция №2 - публикувано на29.11.2016г.

 

  Изтегли

Протокол - публикуван на  29.12.2016г.

 Изтегли

Договор - публикуван на 29.12.2016г.

 Изтегли

Обявление - публикувано на 29.12.2016г.

 Изтегли

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница