“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0007

Предмет на поръчката: Периодични доставки на водомери и разходомери за питейна вода и компоненти към тях за нуждите на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Доставка на едноструйни и многоструйни водомери със сух механизъм, без възможност за дистанционно отчитане

Обособена позиция №2 - Доставка на едноструйни и многоструйни водомери със сух механизъм, с възможност за дистанционно отчитане

Обособена позиция №3 - Доставка на едноструйни и многоструйни водомери с мокър механизъм, без възможност за дистанционно отчитане

            Обособена позиция №4 - Доставка на фланшови водомери с  възможност за дистанционно отчитане

            Обособена позиция №5 - Доставка на комбинирани водомери с Q3 доп. 4 м3/ч

           Обособена позиция №6 - Доставка на водомери с с динамичен диапазон R=Q3/Q1 min 160

            Обособена позиция №7 - Доставка на шахти, окомплектовани с водомери

            Обособена позиция №8 - Доставка на електромагнитни водомери

            Обособена позиция №9 - Доставка на електромагнитни разходомери тип сонда. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, възложителят възлага тази позиция по реда, предвиден за индивидуалната й стойност - директно по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП..

             Решение и обявление - публикувани на 03.11.2017г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

            Документация - публикувана на 03.11.2017 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

           Разяснение - публикувано на 06.11.2017 г. С текста на разяснението  може да се запознаете тук. 

           Разяснение - публикувано на 15.11.2017 г. С текста на разяснението  може да се запознаете тук. 

  Разяснение - публикувано на 22.11.2017 г. С текста на разяснението  може да се запознаете тук.

Протокол №1 - публикуван на 06.12.2017 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители