“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Предметът на поръчката включва предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на  «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград от лицензирани застрахователи, при следните   обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Застраховане срещу злополука и заболяване

Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване”, включително  риска „Трудова злополука”

Обособена позиция №2 –  Застраховане на гражданска отговорност

1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и строителството”

3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води 

Обособена позиция №3 Автомобилно застраховане „Пълно автокаско”

Обособена позиция №4   Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество  Сключване на застраховка за  материални и нематериални активи на дружеството (собствени и предоставени за стопанисване)

Обява - публикувана на 14.11.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 27.11. 2017 г. до 17:00 часа

Разяснение - публикувано на 15.11.2017 г.С текста на разяснението може да се запознаете тук. 

Разяснение - публикувано на 21.11.2017 г.С текста на разяснението може да се запознаете тук. 

Разяснение - публикувано на 21.11.2017 г.С текста на разяснението може да се запознаете тук. 

 

Съобщение: публикувано на  27.11.2017 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за обособени  позиции  №1 и №4 се   удължава  до 17:00 часа  на 30.11.2017 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 01.12.2017 г. от 10:30 часа в  заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол №1 - публикуван на 04.12.2017 г.С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Протокол №2 - публикуван на 18.12.2017 г.С текста на протокола може да се запознаете тук. 

 Протокол №3 - публикуван на 18.12.2017 г.С текста на протокола може да се запознаете  тук. 

Заповед за утвърждаване на протоколите - публикувана на 18.12.2017 г.С текста на заповедта може да се запознаете тук.

Договор позиция №2 - публикуван на 03.01.2018 г.С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Договор позиция №3 - публикуван на 04.01.2018 г.С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Договор позиция №1 - публикуван на 08.01.2018 г.С текста на договора може да се запознаете  тук. 

 Договор позиция №4 - публикуван на 16.01.2018 г.С текста на договора може да се запознаете  тук. 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители