“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Предметът на поръчката включва периодични доставки за срок от осемнадесет месеца на неръждаеми аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, обособени в следните групи:

Група 1 – Аварийни скоби за етернитови тръби

Група 2 –  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

Група 3 - Аварийни скоби за ПВЦ и ПЕ тръби

Група 4 - Отклонителни скоби за етернитови тръби

Обява - публикувана на 06.12.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 14.12. 2017 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  14.12.2017 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 18.12.2017 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на  19.12.2017 г. от 10:30 часа в  заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 15.12.2017 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

   Договор  - публикуван на 18.01.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук.    

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница