“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Предметът на поръчката включва предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на  «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград от лицензирани застрахователи, при следните   обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Застраховане срещу риска „Трудова злополука”.Сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука”

Обособена позиция №2 – Застраховка „Живот” с включени клаузи злополука и заболяване. Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване”

Обособена позиция №3 – Застраховане на гражданска и професионална  отговорност

1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и строителството”

3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води 

Обособена позиция №4 Автомобилно застраховане „Пълно автокаско” 

Обособена позиция №5   Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество  Сключване на застраховка за  материални и нематериални активи на дружеството (собствени и предоставени за стопанисване)

Обява - публикувана на 13.11.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 20.11. 2018 г. до 17:00 часа

Разяснение по условията на поръчката - публикувано на 14.11.2018 г. С теста на разяснението може да се запознаете  тук. 

Разяснение по условията на поръчката - публикувано на 15.11.2018 г. С теста на разяснението може да се запознаете  тук. 

Разяснение по условията на поръчката - публикувано на 16.11.2018 г. С теста на разяснението може да се запознаете  тук.

 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - публикувано на 20.11.2018 г. С теста на съобщението може да се запознаете  тук.

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака