“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0011

Предмет на поръчката: Периодични доставки на горива чрез посредничеството на стокова борса за срок от една година, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Доставка на горива за зареждане автомобилите на експлоатационен район Кубрат за срок от една година при условията на безналично плащане.

Обособена позиция №2 -  Доставка на горива за зареждане автомобилите на експлоатационен район Завет за срок от една година.

            Решение - публикувано на 14.12.2018г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

            Документация - публикувана на 14.12.2018 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

            Борсов договор - община Завет - публикуван на 31.01.2019 г. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

             Борсов договор - община Кубрат - публикуван на 31.01.2019 г. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

            Обявление за възложена поръчка - публикувано на 31.01.2019 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

             Обявление за приключване на договор /Цети 2008/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

             Обявление за приключване на договор /Петрол/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница