“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0002.

Предметът на поръчката обхваща вземане и изпитване на проби от питейни и отпадъчни води и вземане на проби и изпитване на утайки от ПСОВ, обособена в 7 позиции съобразно видовете показатели и териториалното разпределение на пунктовете за вземане на проби, както следва:

Об. позиция №1 - Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели.

Об. позиция №2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични  показатели.

Об. позиция №3 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди - област Разград

Об. позиция №4 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди - област Русе

Об. позиция №5 - Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели

Об. позиция №6 - Изпитване на проби от отпадъчни  води по показател живак

Об. позиция №7 - Вземане на проби и изпитване на утайки от ПСОВ по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им земеделието. 

Решение  - публикувано на 20.02.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 20.02.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Документация  -публикувана на 20.02.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Разяснение 1  -публикувано на 05.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Разяснение 2  -публикувано на 09.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Протокол №1  -публикуван на 20.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница