“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0004.

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на инертни материали за възстановяване на пътните настилки при изграждане и подмяна на водопроводи и отстраняване на аварии по водопродната мрежа на територията, обслужвана от дружеството, обособена в 2 позиции, както следва:

Об. позиция №1 - Доставка на инертни материали с транспорт на възложителя.

Об. позиция №2 - Доставка на инертни материали до определени от възложителя депа.

Решение  - публикувано на 27.04.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 27.04.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Документация  -публикувана на 27.04.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница