“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

№9040021

Предмет на поръчката

Периодични   доставки  на   синтетичен  високомолекулен

полиелектролит /флокулант/ за обезводняване на утайки с лентова филтър преса „Аndritz” тип РРЕ 1500, при разход на промишлена вода – 5,7 м3/ч и утайка на вход – 10 м3/ч.  

Срок за подаване на предложения

 06.04.2015 г

Отваряне на офертите

07.04.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 21.03.2015г.

  Изтегли

 Разяснение-публикувано на 24.03.2015г.

   Изтегли

 

Протокол от работата на комисията-публикувано на 27.04.2015 г.

 Изтегли

Договор-публикуван на 19.05.2015г.

 Изтегли

Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Публикувано- 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли

Публикувано- 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница