“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в РОП

 00459-2015-0003

Предмет на поръчката

Доставка на нови моторни превозни средства -леки автомобили и  автомобили с висока проходимост, гаранционната им поддръжка и сервизното им обслужване в рамките на гаранционния им срок

Позиция №1 - Доставка на два броя автомобили с висока проходимост /пикапи/

Позиция №2 - Доставка на четири плюс два броя леки автомобили

Позиция №3 - Доставка на автомобил с висока проходимост

Срок за подаване на предложения

29.05.2015 г.

Отваряне на офертите

01.06.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 08.04.2015 г.

 Изтегли

Протокол от работата на комисията-публикувано на 05.06.2015 г.

Изтегли

Протокол от работата на комисията-публикувано на 10.06.2015 г.

Изтегли

Протокол и решение от работата на комисията-публикувано на 23.06.2015г.

Изтегли

Съобщение гаранция за участие

С документи вх.№ПО-05-288/21.07.2015 г. участникът "Ес транс" ООД,
определен за изпълнител на обособена позиция №1 декларира гаранцията
му за участие в размер на 700,00 лв да бъде трансформирана в гаранция
за изпълнение на договора. 

Документация към договор-публикувано на 22.07.2015 г.

Изтегли

Документация към договор-публикувано на 05.08.2015г.

Изтегли

Документация към договор-публикувано на 05.08.2015г.

Изтегли

Информация за освободени гаранции за участие-публикувано на 17.08.2015г. 

Изтегли

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение-публикувано на 09.09.2015г.

Изтегли

Публикувано- 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

        Плащания по договора м. 01. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 09.02.2016 г.

        Плащания по договора м. 01. 2016г

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница