“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в РОП

 00459-2015-0007

Предмет на поръчката

 ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО  НАРЕДБА №7/09.07.2003 г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ–ДУНАВ” ЕООД

Срок за подаване на предложения

06.11.2015 г.

Отваряне на офертите

09.11.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 15.09.2015 г.

  Изтегли

 Разяснение-публикувано на 30.10.2015г.

 

 

 Изтегли

Съобщение за отваряне ценовите предложения на допуснатите до оценка и класиране участници-публикувано на 18.11.2015г.

 

 Изтегли

Решение за определяне на изпълнител и протоколи-публикувано на 26.11.2015г.

  

 Изтегли

Договор-публикувано на 21.01.2016г.

  Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

        Плащания по договора м. 02. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

        Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли

 Обявление за приключил договор - публикувано на 30.01.2018 г. С текста може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница