“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в РОП

 00459-2015-0008

Предмет на поръчката

Поръчката обхваща вземане на проби и изпитване на проби от питейни и отпадъчни води и вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), при следните обособени позиции:Позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода на територията на  общините Разград, Цар Калоян, Лозница и Иваново; Позиция № 2 -  Вземане и изпитване на проби от питейна  вода на територията на общините Попово и Опака;  Позиция № 3 – Изпитване  на  проби   от питейна  вода (периодичен мониторинг);Позиция № 4 – Изпитване на проби от питейна  вода  по радиологични показатели;   Позиция № 5 – Изпитване на проби от отпадъчни  води по показател живак; Позиция № 6 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. 

Срок за подаване на предложения

09.11.2015 г.

Отваряне на офертите

10.11.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 23.09.2015 г.

  Изтегли

 Разяснение-публикувано  на 22.10.2015г.

 

 Изтегли

 

Разяснение-публикувано  на 29.10.2015г.

 

 

Изтегли

 

Протокол №1-от работата на комисията-публикувано на 16.11.2015г.

 

 

 Изтегли

Съобщение-публикувано на 25.11.2015г.

 

Изтегли

Решение за определяне на изпълнител и протоколи-публикувано на 03.12.2015г.

 

 

 

Изтегли

Решение за определяне на нов изпълнител поз.1 -публикувано на 15.12.2015г

 

 

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Договор към обособена позиция 1-публикувано на 22.01.2016г.   Изтегли
Договор-публикувано на 05.02.2016г.   Изтегли
Договор към обособена позиция 3-публикувано на 09.02.2016г.   Изтегли
Договор към обособена позиция 4-публикувано на 09.02.2016г.   Изтегли
Договор към обособена позиция 5-публикувано на 09.02.2016г.   Изтегли
Договор към обособена позиция 6-публикувано на 09.02.2016г.   Изтегли
Договор с подизпълнител-публикувано на 09.02.2016г.   Изтегли
Публикувано на 09.02.2016 г. Плащания по договора м. 01. 2016г        Изтегли
Допълнително споразумение-публикувано на 29.02.2016г.   Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г. Плащания по договора м. 02. 2016г        Изтегли
Допълнително споразумение-публикувано на 12.03.2016г.   Изтегли

Обявления за приключили договори - публикувани на 30.01.2018г. С текста може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница