“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9048117

Предмет на поръчката

Периодични   доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:

Позиция №1  - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 

Позиция №2 -  Доставка на течен  хлор  в бутилки по 40 кг нето. 

Позиция №3  - Доставка на железен трихлорид течен технически в контейнери по 1 м3  

Срок за подаване на предложения

09.12.2015 г.

Отваряне на офертите

10.12.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 26.11.2015 г.

  Изтегли

 Протокол от работата на комисията-публикувано на 21.12.2015г.

 Изтегли

Договор-публикувано на 21.01.2016г.

  Изтегли

Договор-публикувано на 21.01.2016г.

  Изтегли

Договор-публикувано на 28.01.2016г.

  Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г  

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница