“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

062017/26.06.2017-Публ.състезание "Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Нар.№7/2003г"

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2017-0003

Предмет на поръчката: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.

Срок за получаване на документи: 20.07.2017 г.

Отваряне на офертите: 24.07.2017 г. 10:30 часа в адм.сграда гр. Разград, ул. "Сливница" №3А.

Решение: публикувано на 26.06.2017 г. С текста на решението може да се запознаете тук

Обявление: публикувано на 26.06.2017 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук

Документация: публикувана на 26.06.2017 г. Със съдържанието на документите  може да се запознаете тук

Съобщение: публикувано на 26.07.2017 г. С текста на съобщението  може да се запознаете тук

            Протоколи от работата на комисията, решение за утвърждаване на протоколите и решение за определяне на изпълнител: публикувани на 08.08.2017 г. Със съдържанието на документите  може да се запознаете тук

             Протокол от работата на комисия за разглеждане на документи на участника, определен за изпълнител -  публикуван на 26.09.2017 г. Със съдържанието на протокола  може да се запознаете тук

              Договор -  публикуван на 26.09.2017 г. Със съдържанието на договора  може да се запознаете тук

               Обявление за възложена поръчка -  публикувано на 26.09.2017 г. Със съдържанието на обявлението може да се запознаете  тук

                Обявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка -  публикувано на 30.01.2020 г. Със съдържанието на обявлението може да се запознаете тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница