“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

082017/04.08.2017/ Изпитване качествата на водите и утайките съгласно програмата за собствен мониторинг на "водоснабдяване-Дунав" ЕООД

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0005

Предмет на поръчката: Вземане на проби и изпитване на проби от питейни и отпадъчни води и вземане и изпитване на утайки от ПСОВ, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Пробовземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели на територията на  общините Разград, Цар Калоян, Лозница и Иваново. 

Обособена позиция №2 -  Пробовземане и изпитване на проби от питейна  вода по микробиологични показатели на територията на общините Попово и Опака  

Обособена позиция №3 – Изпитване  на  проби   от питейна  вода по химични показатели (периодичен мониторинг).

Обособена позиция №4 – Изпитване на проби от питейна  вода  по радиологични показатели.

Обособена позиция №5 – Изпитване на проби от отпадъчни  води по химични показатели.

Обособена позиция № 6 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн. ДВ 63/12.08.2016 г., изм. ДВ 55/07.07.2017 г.).

 

Решение и обявление - публикувани на 04.08.2017г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 04.08.2017 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Разяснение - публикувано на 22.08.2017 г. С текста на Разяснението може да се запознаете тук. 

 Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 28.11.2017 г. С текста на Съобщението може да се запознаете тук. 

Протоколи от работата на комисията, решение за утвърждаване на протоколите, решение за определяне на изпълнители - публикувани на 12.12.2017 г. С текста на документите може да се запознаете тук.

  Договор по поз.1 - публикуван на 18.01.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук.    

  Договор по поз.2 - публикуван на 18.01.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

 Обявление за възложена поръчка по поз.1 и 2 - публикувано на 22.01.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Договор по поз.3 - публикуван на 01.02.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Договор по поз.4 - публикуван на 01.02.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Договор по поз.5 - публикуван на 01.02.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

 Обявление за възложена поръчка по поз.3,4 и 5 - публикувано на 01.02.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Допълнително споразумение поз. №1 тук.

Допълнително споразумение поз. №2 тук.

Договор по поз.6 - публикуван на 02.03.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка по поз.6 - публикувано на 02.03.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение поз. №1 тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /поз.№1/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /поз.№2/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /поз.№3/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /поз.№4/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /поз.№5/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /поз.№6/ - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница