“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

152017/06.12.2017 г. - Обява с предмет "Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана"

Предметът на поръчката включва периодични доставки за срок от осемнадесет месеца на неръждаеми аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, обособени в следните групи:

Група 1 – Аварийни скоби за етернитови тръби

Група 2 –  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

Група 3 - Аварийни скоби за ПВЦ и ПЕ тръби

Група 4 - Отклонителни скоби за етернитови тръби

Обява - публикувана на 06.12.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 14.12. 2017 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  14.12.2017 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 18.12.2017 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на  19.12.2017 г. от 10:30 часа в  заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 15.12.2017 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

   Договор  - публикуван на 18.01.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук.    

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница