“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

032018/15.02.2018 г.-Обява с предмет "Периодични доставки на инертни материали"

Предметът на поръчката включва периодични доставки на инертни материали, при следните обособени позиции:

Позиция №1 - Доставка на трошен камък с транспорт на възложителя

Позиция №2 - Доставка на трошен камък до определени от възложителя депа: гр. Разград; гр. Лозница; гр. Цар Калоян; с. Смирненски; с.Бабово

Обява - публикувана на 15.02.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 23.02. 2018 г. до 17:00 часа

 

Съобщение: публикувано на  23.02.2018 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 28.02.2018 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 01.03.2018 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 02.03.2018 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

Заповед за прекратяване на позиция №1 - публикувана на 02.03.2018 г. С текста на заповедта  може да се запознаете тук. 

Покана до "Тертер" ЕООЗ за представяне на оферта за обособена позиция №1 - публикувана на ..... . С текста на поканата и приложенията може да се запознаете тук.

Договор - публикуван на 03.04.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница