“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

062018/Публично състезание с предмет "Периодични доставки на инертни материали"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0002

Предмет на поръчката: Периодични доставки на инертни материали, при следните обособени позиции:

Позиция №1 - Доставка на инертни материали с транспорт на Възложителя

Позиция №2 - Доставка на инертни материали до определени от възложителя депа.                 

Решение и обявление - публикувани на 13.03.2018 г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 13.03.2018 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 04.04.2018 г.

Разяснение относно получаване на ЕЕДОП в електронен вид - публикувано на 20.03.2018 г. С текста на разяснението и ЕЕДОП  може да се запознаете тук. 

Протокол №1 - публикуван на 11.04.2018 г. С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти -публикувано на 23.04.2018г.С текста на Съобщението може да се запознаете тук.

Протоколи на комисията, решения за утвърждаване на протоколите, за определяне на изпълнител за позиция №2 и за прекратяване на позиция №1 - публикувани на 02.05.2018г.С текста на документите може да се запознаете тук.

Обявление за невъзлагане на обособена позиция №1 -публикувано на 15.05.2018 г.С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Договор позиция №2 - публикуван на 02.07.2018 г.С текста на договора може да се запознаете тук.

Обявление за възложена поръчка позиция №2-публикувано на 02.07.2018 г.С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор-публикувано на 21.07.2020 г.С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители