“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

152018/29.10.2018-Обява с предмет "Доставка на химически продукти за обеззаразяване на питейни и отпадъчни води

Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:

Позиция №1  - Доставка на натриев хипохлорит  /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 

Позиция №2 -  Доставка на течен  хлор   в бутилки по 40 кг нето. 

Позиция №3  - Доставка на железен трихлорид  течен технически в контейнери по 1 м3 

Обява - публикувана на 29.10.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 05.11. 2018 г. до 17:00 часа

Съобщение - публикувано на 05.11.2018 г. - 17:05 часа.  С текста на съобщението може да се запознаете тук. 

Протоколи от работата на комисията и заповед №РД-11-371/21.11.2018 г.  - публикувани на 21.11.2018 г. С текста на документите  може да се запознаете тук. 

Договор позиция №1 - публикуван на 12.12.2018 г.  С текста на договора може да се запознаете тук. 

Договор позиция №2 - публикуван на 11.01.2019 г.  С текста на договора може да се запознаете тук.

 Договор позиция №3 - публикуван на 21.01.2019 г.  С текста на договора може да се запознаете тук. 

 Допълнително споразумение по позиция №1 - публикувано на 14.05.2019 г.  С текста на документа може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители