“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

172018/13.11.2018 г.-Обява с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги"

Предметът на поръчката включва предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на  «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград от лицензирани застрахователи, при следните   обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Застраховане срещу риска „Трудова злополука”.Сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука”

Обособена позиция №2 – Застраховка „Живот” с включени клаузи злополука и заболяване. Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване”

Обособена позиция №3 – Застраховане на гражданска и професионална  отговорност

1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и строителството”

3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води 

Обособена позиция №4 Автомобилно застраховане „Пълно автокаско” 

Обособена позиция №5   Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество  Сключване на застраховка за  материални и нематериални активи на дружеството (собствени и предоставени за стопанисване)

Обява - публикувана на 13.11.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 20.11. 2018 г. до 17:00 часа

Разяснение по условията на поръчката - публикувано на 14.11.2018 г. С теста на разяснението може да се запознаете  тук. 

Разяснение по условията на поръчката - публикувано на 15.11.2018 г. С теста на разяснението може да се запознаете  тук. 

Разяснение по условията на поръчката - публикувано на 16.11.2018 г. С теста на разяснението може да се запознаете  тук.

 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - публикувано на 20.11.2018 г. С теста на съобщението може да се запознаете  тук.

Протокол от работата на комисия - публикуван на 17.12.2018 г. С теста на протокола може да се запознаете  тук.

Заповед - публикувана на 17.12.2018 г. С теста на заповедта може да се запознаете  тук.

Договор по поз.4 - публикуван на 07.01.2019 г. С текста на договора може да се запознаете  тук.

Договор по поз.1 - публикуван на 14.01.2019 г. С текста на договора може да се запознаете  тук.

Договор по поз.2 - публикуван на 14.01.2019 г. С текста на договора може да се запознаете  тук.

Договор по поз.5 - публикуван на 14.01.2019 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Договор по поз.3 - публикуван на 06.02.2019 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 18.02.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 18.03.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тк.у

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 16.04.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 13.05.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 18.06.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 08.08.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 16.09.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 14.10.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 12.11.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 10.12.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договора по поз.1 - публикувано на 10.12.2019 г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница