“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

032019/14.03.2019 г. Обява с предмет "Метрологична проверка на водомери

 Предмет на поръчката е метрологична проверка (периодична и след ремонт) на водомери, собственост на  възложителя,  при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 –  Метрологична проверка на резбови водомери

Периодични проверки на водомери със  следните характеристики: DN15, Qn 1,5 m3/h / Q3 2,5 m3/h; DN20, Qn 1,5 m3/h / Q3 2,5 m3/h; DN20, Qn 2,5 m3/h / Q3 4 m3/h; DN25, Qn 3,5 m3/h/  Q3 6,3 m3/h; DN25/32, Qn 5 m3/h; DN25, Qn 6 m3/h/Q3 10 m3/h; DN32, Qn 6 m3/h/Q3 10 m3/h

Обособена позиция №2 – Метрологична проверка на фланшови и комбинирани водомери

Периодични проверки на волтманови водомери със  следните характеристики:DN50, Qn 15 m3/h/ Q3 25 m3/h;DN50,  Q3 40 m3/h;DN65, Qn 25 m3/h/Q3 63 m3/h;DN80, Q3 63 m3/h; DN80,Qn 40 m3/h/Q3 100 m3/h; DN100,Qn 60 m3/h/Q3 160 m3/h; DN125,Qn 100 m3/h; DN150, Qn 150 m3/h; DN200, Qn 300 m3/h

Периодични проверки на комбинирани  водомери със  следните характеристики:  DN50, Qn 15 m3/h/ Q3 40 m3/h, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h;  DN65, Qn 25 m3/h/Q3 63 m3/h, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h;   DN80, Qn 40 m3/h/Q3 100 m3/h, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h;  DN100, Qn 60 m3/h/Q3 160 m3/h, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h

Обява - публикувана на 14.03.2019 г. С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Отваряне на офертите - 29.03.2019 г. 10:30 часа в заседателната зала на възложителя в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Съобщение: публикувано на  25.03.2019 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за всички обособени позиции се удължава  до 17:00 часа на 28.03.2019 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 Протокол от работата на комисия - публикуван на 02.04.2019 г. С текста на протокола може да се запознаете   тук.

Договор по позиция 2 - публикуван на 02.05.2019 г. С текста на договора може да се запознаете   тук.

Договор по позиция 1 - публикуван на 20.05.2019 г. С текста на договора може да се запознаете   тук.

Договор с подизпълнител по позиция 1 - публикуван на 20.05.2019 г. С текста на договора може да се запознаете   тук.

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители