“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

192019/15.11.2019 г.-Обява с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги"

Предметът на поръчката включва предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на  «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград от лицензирани застрахователи, при следните   обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Застраховане срещу риска „Трудова злополука”.Сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука”

Обособена позиция №2 – Застраховка „Живот” с включени клаузи злополука и заболяване. Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване”

Обособена позиция №3 – Застраховане на гражданска и професионална  отговорност

1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и строителството”

3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води 

Обособена позиция №4 Автомобилно застраховане „Пълно автокаско” 

Обособена позиция №5   Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество  Сключване на застраховка за  материални и нематериални активи на дружеството (собствени и предоставени за стопанисване)

Обява - публикувана на 15.11.2019 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 26.11. 2019 г. до 17:00 часа

Съобщение: На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за изброените по-долу обособени позиции се удължава  до 17:00 часа на 29.11.2019 г. 

           Обособена позиция №2 – Застраховка „Живот” с включени клаузи злополука и заболяване

Обособена позиция №3 – Застраховане на гражданска и професионална  отговорност

Обособена позиция №4 Автомобилно застраховане „Пълно автокаско”

Обособена позиция №5   Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество

Отварянето на офертите ще се проведе на 02.12.2019 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван  на 06.12.2019 г.  С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Заповед за утвърждаване на протокола и определяне на изпълнители - публикувана  на 06.12.2019 г.  С текста на заповедта  може да се запознаете тук. 

Договор позиция 1 - публикуван  на 18.12.2019 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Договор позиция 3 - публикуван  на 27.12.2019 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Договор позиция 2 - публикуван  на 30.12.2019 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук. 

 Договор позиция 4- публикуван  на 14.01.2020 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Договор позиция 5 - публикуван  на 14.01.2020 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 28.02.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 02.03.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 07.04.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 11.05.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 10.06.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 06.07.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 03.08.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 08.09.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 13.10.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 13.11.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 09.12.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

Анекс към застрахователна полица - публикувано  на 17.12.2020 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете тук.  

 Допълнително споразумение позиция 1 - публикувано  на 04.01.2021 г.  С текста на споразумението  може да се запознаете  тук.   

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители