“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

202019/18.11.2019 г. - Публично състезание с предмет "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във Водоснабдяване-Дунав ЕООД"

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2019-0004

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна  на работещите в структурните звена на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД . Общият брой на работещите, имащи право на ваучери за храна е 245 към момента на откриване на поръчката, като стойността ваучер за храна за един работещ е 60,00 лв месечно. Броят на работещите не е константа. Ако по време на изпълнение на договора настъпят изменения в чл.209 от ЗКПО, то стойността от 60.00 лв се коригира до размера на изменението.

Решение  - публикувано на 22.11.2019 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 22.11.2019 г. С текста на обявлението може да се запознаете   тук. 

Документация  -публикувана на 22.11.2019 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Съобщение за отваряне на ценовите параметри   -публикувано на 16.12.2019 г. С текста на съобщението може да се запознаете  тук. 

Протоколи и доклад на комисията, Решение за определяне на изпълнител  - публикувана на 23.12.2019 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Договор  -публикуван на 22.01.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 22.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете   тук. 

Обявление за приключил договор - публикувано на 08.02.2023 г. С текста на обявлението може да се запознаете   тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители