“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

022020/22.01.2020 г. - Обява с предмет "Доставка на аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа"

Предметът на поръчката включва периодични  доставки  за срок от осемнадесет месеца на аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, при следните обособени позиции:

Позиция №1 – Аварийни скоби за различни видове тръби, обособени в следните групи:

Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби

Група  2.  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби

Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби

Позиция №2 – Аварийни скоби за муфи

Обява - публикувана на 22.01.2020 г.  С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук.

Съобщение: публикувано на  03.02.2020 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП във връзка с §131 от ПЗР на ЗИДЗОП,  срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 06.02.2020 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на  07.02.2020 г. от 10:30 часа в  стая 301  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 

Утвърден протокол от работата на комисия - публикуван на 10.02.2020 г.  С текста на протокола  може да се запознаете тук.

 

Договор по позиция 1 - публикуван на 18.03.2020 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук.

 

Договор по позиция 2 - публикуван на 18.03.2020 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители