“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

032020/20.02.2020 г.-Публично състезание с предмет: Изпитване качествата на водите и утайките съгласно програмата за собствен мониторинг на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0002.

Предметът на поръчката обхваща вземане и изпитване на проби от питейни и отпадъчни води и вземане на проби и изпитване на утайки от ПСОВ, обособена в 7 позиции съобразно видовете показатели и териториалното разпределение на пунктовете за вземане на проби, както следва:

Об. позиция №1 - Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели.

Об. позиция №2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични  показатели.

Об. позиция №3 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди - област Разград

Об. позиция №4 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди - област Русе

Об. позиция №5 - Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели

Об. позиция №6 - Изпитване на проби от отпадъчни  води по показател живак

Об. позиция №7 - Вземане на проби и изпитване на утайки от ПСОВ по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им земеделието. 

Решение  - публикувано на 20.02.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 20.02.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Документация  -публикувана на 20.02.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Разяснение 1  -публикувано на 05.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Разяснение 2  -публикувано на 09.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Протокол №1  -публикуван на 20.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Съобщение за отваряне на цени  -публикувано на 31.03.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Съобщение за провеждане на жребий - публикувано на 09.04.2020 г. С текста на документа може да се запознаете  тук. 

Протоколи №№ 2-6 и доклад на комисията  -публикувани на 21.04.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители   -публикувано на 21.04.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Решение за прекратяване на обособена позиция - публикуувано на 21.04.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление за невъзлагане на обособена позиция №4- публикуувано на 11.05.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Договор за възлагане на обособена позиция №1- публикуван на 19.05.2020 г. С текста на договора  може да се запознаете  тук. 

Обявление за възлагане на обособена позиция №1- публикуувано на 19.05.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

 Договор за възлагане на обособена позиция №6- публикуван на 21.05.2020 г. С текста на договора  може да се запознаете  тук. 

Обявление за възлагане на обособена позиция №6- публикуувано на 21.05.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

 Договор за възлагане на обособена позиция №2- публикуван на 27.05.2020 г. С текста на договора  може да се запознаете  тук. 

Договор за възлагане на обособена позиция №7- публикуван на 27.05.2020 г. С текста на договора  може да се запознаете  тук. 

Обявление за възлагане на обособени позиции №2 и 7- публикуувано на 27.05.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Договор за възлагане на обособена позиция №5- публикуван на 02.06.2020 г. С текста на договора  може да се запознаете  тук. 

Обявление за възлагане на обособена позиция №5- публикуувано на 02.06.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Договор за възлагане на обособена позиция №3- публикуван на 11.06.2020 г. С текста на договора  може да се запознаете  тук. 

Обявление за възлагане на обособена позиция №3- публикуувано на 11.06.2020 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение позиция №1- публикуувано на 03.02.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение позиция №2- публикуувано на 03.02.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение позиция №3- публикуувано на 03.02.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение позиция №5- публикуувано на 03.02.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение позиция №6- публикуувано на 03.02.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение позиция №7- публикуувано на 03.02.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор обособена позиция №1- публикуувано на 15.12.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор обособена позиция №2- публикуувано на 15.12.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор обособена позиция №3- публикуувано на 15.12.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор обособена позиция №5- публикуувано на 15.12.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор обособена позиция №6- публикуувано на 15.12.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор обособена позиция №7- публикуувано на 15.12.2022 г. С текста на обявлението  може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница