“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

042020/17.03.2020 - "Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0003

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с  «ЕСО» ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на разходите за мрежови услуги, както и отговорност по балансиране съгласно Закона за енергетиката,  Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия. Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като непряк член на балансираща група

Решение  - публикувано на 17.03.2020 г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

Обявление  - публикувано на 20.03.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация  -публикувана на 20.03.2020 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Съобщение - при проблем с отварянето на файловете, използвайте браузъра Google Chrome

Решение за одобряване на обявление за изменение  и обявление за изменение -публикувани на 15.04.2020 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Решение за прекратяване -публикувано на 19.05.2021 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Обявление  за невъзлагане - публикувано на 04.06.2021 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница