“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

052020/27.04.2020 г. -Публично състезание с предмет "Периодични доставки на инертни материали"

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0004.

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на инертни материали за възстановяване на пътните настилки при изграждане и подмяна на водопроводи и отстраняване на аварии по водопродната мрежа на територията, обслужвана от дружеството, обособена в 2 позиции, както следва:

Об. позиция №1 - Доставка на инертни материали с транспорт на възложителя.

Об. позиция №2 - Доставка на инертни материали до определени от възложителя депа.

Решение  - публикувано на 27.04.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 27.04.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Документация  -публикувана на 27.04.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Протокол №1 на комисията по разглеждане, оценка и класиране на предложенията  -публикуван на 28.05.2020 г. С текста на протокола може да се запознаете  тук. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти  -публикувано на 08.06.2020 г. С текста на съобщението може да се запознаете  тук.

Протоколи №2 и 3, протокол по чл.181 от ЗОП и решение за определяне на изпълнители  -публикувани на 11.06.2020 г. С текста на документите  може да се запознаете  тук. 

Договор за обособена позиция №1 - публикуван на 13.07.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук.

Договор за обособена позиция №2 - публикуван на 13.07.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук.

Обявление за възложена поръчка  -публикувано на 13.07.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук.

Обявления за приключили договори  -публикувано на 06.06.2022 г. С текста на обявленията може да се запознаете  тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители